Dnia 26 listopada 2009 r. Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „PŁONIA” Sp. z o.o. w Barlinku złożyło wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o dofinansowanie  ze środków „Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko” projektu pt.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek”. W ramach tego projektu wyodrębniono 7 zadań:

  • Zadanie 1: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Barlinku;
  • Zadanie 2: Rozbudowa sieci kanalizacyjnych na terenie miasta Barlinek
  • Zadanie 3: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Lutówko, Osina,  Jaromierki  i na osiedlu Górny Taras; Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Górny Taras;
  • Zadanie 4: Budowa sieci kanalizacyjnej  i wodociągowej w miejscowościach Płonno, Krzynka, ul.  Sportowa w Barlinku;
  • Zadanie 5: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Moczkowo;
  • Zadanie 6: Przebudowa SUW Moczkowo;
  • Zadanie 7: Modernizacja sieci wodociągowej w celu podniesienia ciśnienia w miejscowości Barlinek.

Łącznie powstanie 21,538 km sieci kanalizacyjnej i 7,002 km przesyłowej sieci wodociągowej, w tym:

-  budowa 19,675 km nowej sieci kanalizacyjnej, w tym:

a)  budowa 9,285 km sieci kanalizacji grawitacyjnej,

b)  budowa 10,39 km sieci kanalizacji tłocznej,

-  modernizacja 1,863 km sieci kanalizacyjnej, w tym:

a)  0,983 km sieci kanalizacji grawitacyjnej,

b)  0,88 km sieci kanalizacji tłocznej,

-  budowa 11 kpl. głównych pompowni ścieków,
-  32 kpl. pompowni lokalnych,
-  2 szt. separatorów,
-  przebudowa 1 oczyszczalni ścieków (zwiększenie wydajności o 3366 RLM),
-  przebudowa 1 stacji uzdatnia wody (wydajność projektowana 40m3/h),
-  budowa 7,002 km przesyłowej sieci wodociągowej,
-  modernizacja sieci wodociągowej w celu podniesienia ciśnienia w miejscowości   Barlinek
- budowa 3 komór szczelnych.

Pełna realizacja zadania przyczyni się do:

- poprawy jakości wody pitnej, szczególnie przy dużym zapotrzebowaniu godzinowym
- stabilizacji parametrów jakościowych wody wtłaczanej do sieci
- stymulowania przepływu wody do sieci
- dostępności mieszkańców do sieci kanalizacji sanitarnej - w efekcie realizacji projektu 2114 mieszkańców gminy Barlinek uzyska dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej
- poprawy stanu sanitarnego miasta szczególnie na terenach dotychczas nieskanalizowanych poprzez likwidację szamb i zbiorników bezodpływowych
- ochrony wód podziemnych ujmowanych w celu zaopatrzenia w wodę pitną miasta
- skanalizowanie aglomeracji w 2013 r. będzie wynosiło 92%, z czego w ramach projektu wystąpi wzrost o 11%

Całkowity koszt projektu inwestycyjnego w cenach bieżących wynosi 70.034.700,76 zł. Źródłami pokrycia kosztów inwestycji będzie dotacja ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz środki własne beneficjenta - PWK „PŁONIA” Sp. z o.o. Środki własne (z kredytów) wyniosą - 38.474.213,66 zł, dofinansowanie z PO IiŚ – 31.560.487,1 zł. Na dzień dzisiejszy projekt przeszedł I stopień oceny formalnej i  merytorycznej oraz został zakwalifikowany jako projekt rezerwowy na liście rankingowej na miejscu 18 (na 59 projektów w skali Polski):

http://www.mos.gov.pl/g2/big/2010_01/110f961b0778bb7e3a8efc4c972d58bd.pdf  

Od kwietnia 2010 r. nastąpi sukcesywne sprawdzanie II stopnia oceny merytorycznej. Należy tu wspomnieć iż jest to konkurs i tylko wnioski z wysoką punktacją mają szanse na dofinansowanie na podstawie ogólnopolskiej listy rankingowej.  Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w II stopniu oceny merytorycznej nastąpi sukcesywne podpisywanie umów o dofinansowanie. Jeżeli zostanie przyznane dofinansowanie, to planowany termin rozpoczęcia realizacji robót budowlanych to IV kwartał 2010 r. lub I kwartał 2011 r..

 Główny serwis POIiŚ: http://www.pois.gov.pl/

 <embed src="/images/dokumenty/Mapa_lokalizacji_projektu_1_do_25000.pdf" width="700" height="700" internalinstanceid="8" title="">