W czwartek 26.04.2012 r. Prezes Zarządu PWK „PŁONIA” Sp z o.o. Pan Zbigniew Burdziński podpisał umowę na realizację zadania inwestycyjnego realizowanego przez PWK „PŁONIA” Sp. z o.o. pn.: „Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej na terenie Aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek” obejmującego Kontrakt I, tj.: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Barlinku”  z Prezesem Zarządu firmy CTE CARBOTECH ENGINEERING S.A., Al. Wojska Polskiego 62, 70-477 Szczecin PanemDariuszem Mazurek. Podpisanie umowy odbyło się w obecnościBurmistrza Barlinka, Pana Zygmunta Siarkiewicza.

Wartość Kontraktu wynosi 23.698.507,10 PLN brutto i jest to największy kontrakt na roboty budowlane realizowany przez PWK „PŁONIA” Sp z o.o. oraz największa robota budowlana jaka została dotychczas zrealizowana  na terenie gminy Barlinek.

W ramach Kontraktu przewidziano wymianę zdekapitalizowanych urządzeń, dobudowę nowego osadnika wtórnego, komory stabilizacji osadu nadmiernego, pełniącej w okresie przebudowy oraz stanach awaryjnych funkcję  komory napowietrzania., oraz rozbudowę układu automatyki pomiarów z wizualizacją pracy obiektów oraz urządzeń.

 Dlaczego przebudowa?

- projektowanie przyłączenia miejscowości Lutówko, Osina, Jaromierki, Płonno, Krzynka i Moczkowo oraz nie skanalizowanych ulic w Barlinku
- wyeksploatowana część technologiczna oczyszczalni
- duża energochłonność oczyszczalni
Przebudowa oczyszczalni ścieków pozwoli na realizację bardziej efektywnego procesu oczyszczania ścieków i zwiększenie jej przepustowości.

 

Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w czerwcu 2012 r..

PWK „PŁONIA” Sp. z o.o. informuje iż wszelkie informacje nt. całej inwestycji można uzyskać w Biurze Jednostki Realizującej Projekt znajdującej się ul. Strzeleckiej 24 w Barlinku. Nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych sprawuje firmaZachodnie Centrum Konsultingowe EUROINVEST Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp.. Biuro Inżyniera Kontraktu zlokalizowane jest w Barlinku przy ul. Sądowej 8.  

W piątek 06.05.2011 r. oraz z poniedziałek 09.05.2011 r. w biurze Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Płonia” Sp. z o.o. w Barlinku podpisano umowy z Wykonawcami wyłonionymi w drodze przetargu publicznego nieograniczonego na realizację robót budowlanych projektu realizowanego przez PWK „PŁONIA” Sp. z o.o. pn.:„Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej na terenie Aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek”.
 

Dnia 06.05.2011 r. Prezes Zarządu PWK „PŁONIA” Sp z o.o Pan Zbigniew Burdziński podpisał umowę na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego Kontrakt II, tj.: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie miasta Barlinek” z właścicielem firmy MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, ul. L. Waryńskiego 29, 71-310 Szczecin Panem Henrykiem Mazurem. Wartość zamówienia publicznego (tj. robót budowlanych) objętych tą umową to 6.057.660,38 PLN brutto.

Zakres robót budowlanych tego Kontraktu obejmuje:

a)    Budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w ul. Św. Bonifacego:

 • sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej:
 • Ø250 mm Kamionka – ok. 226,0 m.
 • Ø200 mm PCV – ok. 107,5 m.
 • rurociągi tłoczne kanalizacji sanitarnej:
 • Ø40 mm PE – ok. 57,5 m.
 • Ø50 mm PE – ok. 144,5 m.
 • Ø63 mm PE – ok. 504,0 m.
 • przepompownie ścieków z zasilaniem elektroenergetycznym:
 • lokalne punkty tłoczne LPT – 8 kpl.
 • uzbrojenie sieciowe:
 • komora sprężarki wraz z wyposażeniem – 1 kpl.
 • punkt rewizyjno płuczący wraz z wyposażeniem – 2 kpl.
 • komora napowietrzania wraz z wyposażeniem – 1 kpl.
 • odtworzenie nawierzchni asfaltowej:
 • na szerokości wykopu 384 m2
 • warstwa ścieralna na całej szerokości jezdni 1032 m2

b)    Budowę i przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tunelowej

 • sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej:
 • Ø200 mm Kamionka – ok. 192,0 m.
 • Ø200 mm PCV – ok. 28,0 m.
 • rurociągi tłoczne kanalizacji sanitarnej:
 • Ø40 mm PE – ok. 21,5 m.
 • Ø63 mm PE – ok. 76,5 m.
 • przepompownie ścieków z zasilaniem elektroenergetycznym:
 • lokalne punkty tłoczne LPT  – 1 kpl.
 • przepompownia sieciowa Ø2000 mm z elementami zagospodarowania terenu 
  – 1 kpl.
 • odtworzenie nawierzchni asfaltowej:
 • na szerokości wykopu 139 m2
 • warstwa ścieralna na całej szerokości jezdni 743 m2

c)    Przebudowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej z przepompowni PS11  przy  cmentarzu , z wylotem do kanału DN600 w ul. Gorzowskiej

 • sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej:
 • Ø400 mm Kamionka – przecisk, mikroprzecisk – ok. 36,0 m.
 • rurociągi tłoczne kanalizacji sanitarnej:
 • Ø250 mm PE – ok. 253,5 m.

d)    Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej

 • sieć wodociągowa:
 • Ø160 mm PE – ok. 1202,0 m.
 • Ø110 mm PE – ok. 188,5 m.
 • Ø90 mm PE – ok. 15,5 m.
 • Ø63 mm PE – ok. 41,5 m.
 • Ø32mm – ok. 240,5 m; szt. 35
 • nawiertki z zasuwą – odejścia  – 35 szt.
 • hydrant DN80 + zasuwa – szt. 9
 • odtworzenie nawierzchni asfaltowej:
 • na szerokości wykopu 1648 m2
 • warstwa ścieralna na całej szerokości jezdni 2472 m2

e)    Przebudowa  kolektorów kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w ul. Ogrodowej

 • sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej:
 • Ø800 mm Kamionka – ok. 669,0 m.
 • Ø600 mm Kamionka – ok. 30,0 m.

f)     Przejście sieci ogólnospławnej pod Kanałem Barlineckim w ul. Ogrodowej

 • sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej:
 • Ø600 mm Kamionka – przecisk (1 szt.) – ok. 47,0 m.

g)    Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Jeziornej:

 • sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej:
 • Ø200 mm PCV – ok. 19,0 m.
 • rurociągi tłoczne kanalizacji sanitarnej:
 • Ø63 mm PE – ok. 73, 0 m.
 • Ø40 mm PE – ok. 60,5 m.
 • przepompownie ścieków z zasilaniem elektroenergetycznym:
 • lokalne punkty tłoczne LPT– 1 kpl.

h)    Modernizacja kanalizacji deszczowej w zlewni separatora nr 2 ul. Gorzowska, Kwiatowa
i Okrężna, budowa separatora nr 1 na kolektorze ul. Myśliborska

 • sieć grawitacyjna kanalizacji deszczowej:
 • Ø500 mm PP – ok. 383,50 m.
 • Ø400 mm PP – ok. 19,0 m.
 • Ø300 mm PP – ok. 312,0 m.
 • Ø200 mm PP – ok. 101,50 m.
 • Mikrotuneling rurą Ø500 – ok. 15 m.
 • montaż separatorów z osadnikiem:
 • nr 1 Q = 40/200 l/s
 • nr 2 Q = 25/250 l/s
 • wykonanie wylotu WL 7, WL 8

i)      Modernizacja sieci wodociągowej w celu podniesienia ciśnienia:

 • Budowa komory Nr 1 w rejonie istniejącego zbiornika wodociągowego – ul. Szosa do Lipian (komora reduktora ciśnienia i zasuw),
 • Budowa komory Nr 2 w rejonie ul. Niepodległości (komora reduktora ciśnienia i zasuw), przebudowa wodociągu w niezbędnym zakresie,
 • Budowa komory Nr 3 w rejonie ul. Jeziorna (komora reduktora ciśnienia i zasuw), przebudowa wodociągu w niezbędnym zakresie.

Planowane rozpoczęcie robót budowlanych to czerwiec 2011 r..

Ponadto PWK „PŁONIA” Sp. z o.o. informuje iż nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych (tzw. Inżynier Kontraktu) sprawuje firma Zachodnie Centrum Konsultingowe EUROINVEST Sp. z o.o.. Biuro Inżyniera Kontraktu ma swoją siedzibę na terenie Barlinka na  ul. Sądowej 8.  

 

Dnia 09.05.2011 r. Prezes Zarządu PWK „PŁONIA” Sp z o.o Pan Zbigniew Burdziński podpisał umowę na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego Kontrakt III, tj.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Lutówko, Osina, Jaromierki i na osiedlu Górny Taras w Barlinku. Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Górny Taras.” z Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Inwestycyjno - Usługowego GAZOPOL Ltd. Sp. z o.o., ul. Morska 49 
75-215 Koszalin Panem Słowomirem Nowosadko. Wartość zamówienia publicznego (tj. robót budowlanych) objętych tą umową to 3.893.670,63 PLN brutto

Zakres robót budowlanych tego Kontraktu obejmuje:

a)    Lutówko – Osina – Jaromierki:

 • likwidacja istniejącej oczyszczalni w Lutówku
 • likwidacja istniejącej instalacji tłocznej
 • likwidacja istniejącej instalacji dawkowania PIX
 • sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej:
 • Ø250 mm – ok. 728,0 m.
 • Ø200 mm – ok. 1747,0 m.
 • studnie kanalizacyjne Ø1200 bet. – 83 szt.
 • rurociągi tłoczne kanalizacji sanitarnej:
 • Ø110 mm PE – ok. 2973,0 m.
 • Ø63 mm  - ok. 140,0 m.
 • przepompownie ścieków z zasilaniem elektroenergetycznym:
 • przepompownie główne – 2 szt.
 • przepompownie sieciowe – 3 szt.
 • przepompownie przydomowe LPT – 4 szt.
 • budynek sterowni i agregatu prądotwórczego o powierzchni zabudowy 25,7m2 
  i kubaturze 96m3 z elementami zagospodarowania terenu wokół budynku

b)    Osiedle Górny Taras w Barlinku:

 • sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej:
 • Ø250 mm – ok. 975,0 m.
 • studnie kanalizacyjne Ø1200 bet. – 34 szt.
 • sieć wodociągowa:
 • Ø160 mm – ok. 630,0 m.
 • hydranty  DN80 nadziemne z zasuwą DN80 – 4 szt.
 • zasuwy DN100 – 4 szt.

c)    Roboty drogowe w zakresie odtworzenie nawierzchni asfaltowej związane 
z wykonaniem robót instalacyjnych opisanych w pkt. a) i b).

Planowane rozpoczęcie robót budowlanych to czerwiec 2011 r.

PWK „PŁONIA” Sp. z o.o. informuje iż wszelkie informacje nt. całej inwestycji można uzyskać w Biurze Jednostki Realizującej Projekt znajdującej się ul. Strzeleckiej 24 w Barlinku.

Ponadto PWK „PŁONIA” Sp. z o.o. informuje iż nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych (tzw. Inżynier Kontraktu) sprawuje firma Zachodnie Centrum Konsultingowe EUROINVEST Sp. z o.o.. Biuro Inżyniera Kontraktu ma swoją siedzibę na terenie Barlinka na ul. Sądowej 8.  

W poniedziałek 30.05.2011 r. Prezes Zarządu PWK „PŁONIA” Sp z o.o Pan Zbigniew Burdziński podpisał umowę na realizację zadania inwestycyjnego realizowanego przez PWK „PŁONIA” Sp. z o.o. pn.: „Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej na terenie Aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek”obejmującego Kontrakt IV, tj.: „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach Płonno, Krzynka, ul. Sportowa w Barlinku.”  z przedstawicielem firmą EkoWodrol Sp. z o.o., ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin reprezentowana przez Pana Pawła Kaczmarka.

Wartość Kontraktu wynosi 6.629.699,99 PLN brutto.

Zakres Kontraktu obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie miejscowości Płonno – Krzynka – ul. Sportowa w Barlinku:

 • sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej:
 • Ø200 mm PCV – ok. 2817 m.
 • Ø160 mm PCV – ok. 616 m.
 • Ø200 mm Kamionka – ok. 36 m.
 • studzienki z betonu B45 Ø1200 mm –  ok. 143 szt.
 • rurociągi tłoczne kanalizacji sanitarnej:
 • Ø50 mm PE – ok. 250 m.
 • rurociągi tłoczne tranzytowe:
 • Ø110 mm PE – ok. 1623 m.
 • Ø125 mm PE – ok. 2407 m.
 • przepompownie ścieków z zasilaniem elektroenergetycznym:
 • przepompownia sieciowa z elementami zagospodarowania terenu 
  – 5 kpl.
 • przepompownia główna PG z elementami zagospodarowania terenu  
  – 2 kpl.
 • obiekty towarzyszące:
 • Płonno: budowa budynku sterowni i agregatu prądotwórczego o powierzchni zabudowy 27,7m2 i kubaturze 86m3 z elementami zagospodarowania terenu wokół budynku,
 • Krzynka: przebudowa budynku sterowni agregatu prądotwórczego o powierzchni zabudowy 30,6m2 i kubaturze 99m3 z elementami zagospodarowania terenu wokół budynku.
 • lokalne punkty tłoczne LPT w studzienkach z kręgów  
  – 9 kpl.
 • sieciowe punkty tłoczne w studzienkach z kręgów Ø1500 mm – 5 kpl.
 • punkt rewizyjno-płuczący Ø1200 mm z hydrantem DN80 oraz kompletnym wyposażeniem – 12 kpl.
 • studnia napowietrzająco-odpowietrzająca Ø800 mm wraz z wyposażeniem – 
  4 kpl.
 • studnia reduktora Ø1200 mm z reduktorem ciśnienia oraz kompletnym wyposażeniem – 1 kpl.
 • komora dawkowania Ø1200 mm wraz z kompletnym wyposażeniem – 1 kpl.
 • komora przepływomierza Ø1500 mm wraz z wyposażeniem – 1 kpl.
 • sieć wodociągowa:
 • Ø160 mm PE – ok. 3617 m.
 • Ø110 mm PE – ok. 76 m.
 • Ø90 mm PE – ok. 101 m.
 • Ø50 mm PE – ok. 166 m.
 • Ø32mm – 68 odejść bocznych do granic działek zabudowanych 
  o długości rurociągu ok. 659 m
 • Nawiertki na sieci głównej + zasuwy na odejściach bocznych - 68 szt.
 • hydrant DN80 z zasuwą – 17 szt.

 Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w  lipiecu 2011 r..

 PWK „PŁONIA” Sp. z o.o. informuje iż wszelkie informacje nt. całej inwestycji można uzyskać w Biurze Jednostki Realizującej Projekt znajdującej się ul. Strzeleckiej 24 w Barlinku.

Ponadto PWK „PŁONIA” Sp. z o.o. informuje iż nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych (Inżynier Kontraktu) sprawuje firmaZachodnie Centrum Konsultingowe EUROINVEST Sp. z o.o.. Inżyniera Kontraktu ma swoje Biuro w Barlinku przy ul. Sądowej 8.  

W poniedziałek 11.07.2011 r. Prezes Zarządu PWK „PŁONIA” Sp z o.o Pan Zbigniew Burdziński podpisał umowę na realizację zadania inwestycyjnego realizowanego przez PWK „PŁONIA” Sp. z o.o. pn.: „Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej na terenie Aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek”obejmującego Kontrakt V, tj.: „Budowa sieci kanalizacyjnych i przebudowa SUW w miejscowości Moczkowo, gmina Barlinek”  z Prezesem Zarządu firmy EkoWodrol Sp. z o.o., ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin Panem Lechem Wojciechowskim.

 Wartość Kontraktu wynosi 3.917.303,51 PLN brutto.

Zakres Kontraktu obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie miejscowości Moczkowo oraz przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Moczkowo:

a)    Budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Moczkowo:

 • sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej:
 • Ø250 mm PCV – ok. 1679,5 m.
 • Ø200 mm PCV – ok. 1145,0 m.
 • rurociągi tłoczne kanalizacji sanitarnej:
 • Ø125 mm PE – ok. 450,5 m.
 • Ø110 mm PE – ok. 170,0 m.
 • Ø40 mm PE – ok. 100,0 m.
 • przepompownie ścieków z zasilaniem elektroenergetycznym:
 • lokalne punkty tłoczne LPT 1-pompowy – 2 szt.
 • przepompownia  główna PS10M  z elementami zagospodarowania terenu – 1 szt.

b)    Przebudowę SUW Moczkowo:

 • Dostawa, montaż i uruchomienie tymczasowej stacji SUW na okres od demontażu istniejącego wyposażenia SUW do czasu włączenia do eksploatacji przebudowanej SUW.
 • Demontaż tymczasowej SUW po przekazaniu do eksploatacji przebudowanej SUW. Tymczasowa SUW po jej demontażu będzie stanowiła własność Wykonawcy.
 • Obiekty likwidowane:
 • odstojnik popłuczyn z kanałem odpływowym,
 • bezodpływowy zbiornik na ścieki,
 • istniejące ogrodzenie terenu.
 • Obiekty przebudowywane:
 • przebudowa istniejącej drogi,
 • przebudowa istniejącego budynku SUW.
 • Obiekty nowobudowane:
 • zbiorniki wody czystej V = 2 x 50 m3 w konstrukcji stalowej częściowo zagłębione z obsypaniem gruntem i uformowaniem skarp,
 • odstojnik popłuczyn wraz ze studnią z zaworem spustowym,
 • bezodpływowy zbiornik na ścieki z pomieszczenia dawkowania podchlorynu w formie studni z kręgów Ø2,0 m.,
 • budowa drogi wewnętrznej,
 • ogrodzenie z bramą wjazdową
 • wymiana obudowy studni ujściowych,
 • sieci między obiektowe technologiczne:
 • przewody wodociągowe zbiornik – budynek SUW
 • przełożenie odcinka głównego rurociągu wody ze stacji SUW
 • przewody spustowo – przelewowe ze zbiornika do odstojnika
 • przewody sterownicze: zbiornik popłuczyn – budynek SUW
 • przewody zasilana energetycznego i sterownicze z pompowni w odstojniku popłuczyn – SUW
 • sieć energetyczna kablowa zasilająca, sterownicza
 • sieć oświetlenia zewnętrznego
 • kanalizacja sanitarna do projektowanego kolektora studni M22 – M21
 • kanalizacja awaryjno – przelewowa z odstojnika do proj. kanalizacji sanitarnej
 • kanalizacja z pomieszczenia dawkowania podchlorynu do zbiornika bezodpływowego
 • rurociąg odprowadzający odstojnik popłuczyn – proj. kanalizacja sanitarna
 • budowa wiaty na agregat prądotwórczy
 • Rozruch SUW po przebudowie

 Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w  sierpniu 2011 r..

PWK „PŁONIA” Sp. z o.o. informuje iż wszelkie informacje nt. całej inwestycji można uzyskać w Biurze Jednostki Realizującej Projekt znajdującej się ul. Strzeleckiej 24 w Barlinku.

Nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych sprawuje firma Zachodnie Centrum Konsultingowe EUROINVEST Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp.. Biuro Inżyniera Kontraktu zlokalizowane jest w Barlinku przy ul. Sądowej 8.  

W środę 30.03.2011 r. w biurze Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Płonia” Sp. z o.o. w Barlinku podpisano umowę z firmąZachodnie Centrum Konsultingowe EUROINVEST Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 111/307, 66-400 Gorzów Wlkp., która została wyłoniona w drodze przetargu publicznego na: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji realizowanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo- Kanalizacyjne „PŁONIA” Sp. z. o. o. zgodnie z projektem dofinansowanym z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Uporządkowania Gospodarki Wodno-Ściekowej na terenie Aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek”.  

Ze strony PWK „PŁONIA” Sp. z o.o. umowę podpisał Prezes Zarządu Pan Zbigniew Burdziński, natomiast ze strony Zachodniego Centrum Konsultingowego EUROINVEST Sp. z o.o. Prezes Zarządu Pan Jerzy Korolewicz.

Wartość zamówienia publicznego objętego  umową to 976.620,00 zł. Zawarta umowa dotyczy nadzoru nad robotami budowlanymi jakie będą realizowane w ramach projektu pn.: „Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej na terenie Aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek”.

Biuro Inżyniera Kontraktu będzie zlokalizowane na terenie miasta Barlinka i dostępne na początku maja 2011 r..

W ramach w/w projektu będą realizowane następujące kontrakty na roboty budowlane:

Kontrakt I: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Barlinku.

 • Zadanie 1: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Barlinku

Kontrakt II: Rozbudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie miasta Barlinek.

 • Zadanie 2: Rozbudowa sieci kanalizacyjnych na terenie miasta Barlinek:

2.1. Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w ul. Św. Bonifacego.

2.2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tunelowej.

2.3. Przebudowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej z przepompownie PS 11 z wylotem do kanału DN 600 w ul. Gorzowskiej.

2.4. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej.

2.6. Przebudowa kolektorów kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w ul. Ogrodowej.

2.6.1. Przejście sieci ogólnospławnej pod Kanałem Barlineckim w ul. Ogrodowej.

2.7. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Jeziornej.

2.8. Modernizacja kanalizacji deszczowej w zlewni separatora nr 2 ul. Gorzowska, Kwiatowa, Okrężna, budowa separatora nr 1 na kolektorze ul. Myśliborska.

 • Zadanie 7: Modernizacja sieci wodociągowej w celu podniesienia ciśnienia w miejscowości Barlinek

Kontrakt III: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Lutówko, Osina, Jaromierki i na osiedlu Górny Taras w Barlinku. Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Górny Taras.

 • Zadanie 3: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Lutówko, Osina, Jaromierki i na osiedlu Górny Taras. Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Górny Taras.

Kontrakt IV: Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach Płonno, Krzynka, ul. Sportowa w Barlinku.

 • Zadanie 4: Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach Płonno, Krzynka, ul. Sportowa w Barlinku.
 • Zadanie 4.1.: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej w Barlinku.

Kontrakt V: Budowa sieci kanalizacyjnej i przebudowa SUW w miejscowości Moczkowo, gmina Barlinek.

 • Zadanie 5: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Moczkowo.
 • Zadanie 6: Przebudowa SUW Moczkowo.

Po zrealizowaniu projektu pn.: „Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej na terenie Aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek”powstanie:

-   budowa 19,385 km nowej sieci kanalizacyjnej, w tym:

v  budowa 9,158 km sieci kanalizacji grawitacyjnej,

v  budowa 10,227 km sieci kanalizacji tłocznej,

-  modernizacja 2,993 km sieci kanalizacyjnej, w tym:

v  1,859 km sieci kanalizacji grawitacyjnej,

v  1,134 km sieci kanalizacji tłocznej,

-  budowa 11 kpl. głównych pompowni ścieków,

-  32 kpl. pompowni lokalnych,

-  2 szt. separatorów,

-  przebudowa oczyszczalni ścieków w Barlinku,

-  przebudowa stacji uzdatnia wody w Moczkowie,

-  budowa 0,656 km przesyłowej sieci wodociągowej, modernizacja 6,346 km przesyłowej sieci  wodociągowej

-  modernizacja sieci wodociągowej w celu podniesienia ciśnienia w miejscowości Barlinek –

budowa 3 komór szczelnych.

Pełna realizacja zadania przyczyni się do:

- poprawy jakości wody pitnej na terenie zaopatrywanym z SUW Moczkowo, szczególnie w   

  czasie maksymalnego poboru,

- stabilizacji parametrów jakościowych wody wtłaczanej do sieci z SUW Moczkowo,

- stymulowania przepływu wody do sieci na obszarze zaopatrywanym z SUW Moczkowo

- zwiększenia dostępności do sieci kanalizacji sanitarnej, w efekcie realizacji projektu 2114

  mieszkańców gminy Barlinek uzyska dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej,

- poprawy stanu sanitarnego miasta szczególnie na terenach dotychczas nieskanalizowanych

  poprzez

  likwidację szamb i zbiorników bezodpływowych

- ochrony wód podziemnych ujmowanych w celu zaopatrzenia w wodę pitną miasta

- wzrostu wskaźnika skanalizowania aglomeracji do 92% w 2013 r., z czego w ramach  

  projektu wystąpi wzrost o 11%

Całkowity koszt projektu inwestycyjnego w cenach bieżących wynosi 57.175.521,20 zł (NETTO). Źródłami pokrycia kosztów inwestycji będzie dotacja ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, która wynosi 32.848.194,56 zł ( NETTO) oraz środki własne beneficjenta - PWK „PŁONIA” Sp. z o.o. pozyskane z kredytu bankowego w wysokości 24.327.326,64 (NETTO).

PWK „PŁONIA” Sp. z o.o. do realizacji przedmiotowego zadania utworzyło Biuro Jednostki Realizującej Projekt które ma siedzibę na ul. Strzeleckiej 24 w Barlinku. Na chwilę obecną Biuro Jednostki Realizującej Projekt jest w trakcie realizacji przetargów na ww. Kontrakty, w związku z tym:

 • do dnia 10.05.2011 r. PWK „PŁONIA” Sp. z o.o. będzie po wyborze Wykonawcy  oraz podpisaniu umowy na Kontrakt II i III, w związku z tym planowane rozpoczęcie robót budowlanych to początek czerwca 2011 r..
 • planowane zakończenie postępowania (tzn. wyboru Wykonawcy i podpisania umowy) dla Kontraktu IV to 30.05.2011 r., a rozpoczęcie robót budowlanych przewiduje się na druga połowę czerwca 2011 r.
 • planowane zakończenie postępowania (tzn. wyboru Wykonawcy i podpisania umowy) dla Kontraktu V to 05.07.2011 r., a rozpoczęcie robót budowlanych przewiduje się na koniec lipca 2011 r.

Wszelkie informacje nt. całej inwestycji można uzyskać w Biurze Jednostki Realizującej Projekt.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „PŁONIA” Sp. z o.o. od 2009 r. realizuje projekt pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek”. Planowany koszt realizacji projektu w cenach 2010 r. zamykał się kwota 
69.720.148,37 PLN.

W efekcie przeprowadzonych  w latach 2010 – 2011 postępowań przetargowych  i uzyskanych w ich efekcie oszczędności w realizacji projektu PWK „PŁONIA” Sp. z o.o. w 2013 r. dodatkowo wybuduje Stację Uzdatniania Wody w Krzynce, co pozwoli na likwidację istniejącego ujęcia wody w Płonnie. Likwidacja ujęcia wody w Płonnie jest konieczna z uwagi na zagrożenie przekroczeniem dopuszczalnej wielkości azotanów w wodzie.

Planowany koszt realizacji projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek” po jego rozszerzeniu o SUW Krzynka będzie wynosił54.788.046,58 PLN.

W czwartek 23.05.2013 r. oraz w piątek 24.05.2013 r. w biurze Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Płonia” Sp. z o.o. w Barlinku podpisano umowy z Wykonawcami wyłonionymi w drodze przetargu publicznego na realizację robót budowlanych oraz usługi nadzoru dla projektu realizowanego przez PWK „PŁONIA” Sp. z o.o. współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
pn.: „Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej na terenie Aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek”.

Dnia 24.05.2013 r. Prezes Zarządu PWK „PŁONIA” Sp z o.o Pan Zbigniew Burdziński podpisał umowę na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego Kontrakt VII, tj.: „Budowa SUW Krzynka, gmina Barlinek” z właścicielką firmy P.T.H.U. HYDRO-MARKO 
Maria Pluta, ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin Panią Marią Pluta. Wartość zamówienia publicznego (tj. robót budowlanych) objętych tą umową to1.586.725,50 PLN brutto.

Zakres robót budowlanych tego Kontraktu obejmuje: budowę stacji uzdatniania wody o wydajności 18,0 m3/h z pompownią II-go stopnia wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury co ma zapewnić ciągłość dostaw wody dla miejscowości Płonno i Krzynka.

Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło 10 czerwca 2013 r..

Dnia 23.05.2013 r. Prezes Zarządu PWK „PŁONIA” Sp z o.o podpisał umowę na realizację zadania inwestycyjnego obejmującegoKontrakt VIII, tj.: „Usługa nadzoru inwestorskiego dla Kontraktu VII” z współwłaścicielem firmy Komplet Inwest s.j., ul. 11-go Listopada 91K, 

66-400 Gorzów Wlkp. Panem Tomaszem Granops. Wartość zamówienia (tj. usługi nadzoru) objętego tą umową wynosi 55.350,00 PLN brutto. 

Ponadto PWK „PŁONIA” Sp. z o.o informuje, że nowo wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Płonno, Krzynka, Jaromierki, Osina, Moczkowo oraz na terenie miasta Barlinek w zakresie ul. Św. Bonifacego, Jeziornej i Tunelowej jest już oddana do użytku, 
w związku z czym mieszkańcy terenów na których zrealizowano inwestycje dofinansowane z Funduszu Spójności mogą przyłączyć się do nowo wybudowanej sieci.

W celu przyłączenia mieszkańcy powinni:

 1. Złożyć w PWK „PŁONIA” Sp. z o.o.  wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej (wniosek do pobrania na stronie www.pwkplonia.pl lub w siedzibie na ul. Fabrycznej 5). Do wniosku należy dołączyć;

a)    mapę sytuacyjno wysokościową terenu,

b)    oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości, która ma być przedmiotem przyłączenia.

 1. Zlecić projektantowi opracowanie projektu budowlanego przyłącza kanalizacyjnego na aktualnej mapie sytuacyjno - wysokościowej wraz z uzgodnieniami.
 2. Uzyskać zezwolenie na wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane.
 3. Zlecić budowę przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z projektem budowlanym, po uzyskaniu zezwolenia ze Starostwa Powiatowego w Myśliborzu na wykonanie robót.
 4. Zlecić geodecie wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej  powykonawczej wykonanego przyłącza kanalizacyjnego.
 5. Zawrzeć umowę na odbiór ścieków z PWK „PŁONIA” Sp. z o.o. po wykonaniu przyłącza i jego inwentaryzacji przez geodetę.

Alternatywnie, mieszkańcy obszarów wcześniej nie skanalizowanych, na których wybudowano nową sieć kanalizacyjną w ramach projektu pn. „Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej na terenie Aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek”, mogą skorzystać za pośrednictwem PWK PŁONIA Sp. z o.o. z dofinansowania  udzielanego przez Narodowy Fundusz Ochrony w programie "Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego", ze szczegółami programu można zapoznać się korzystając z linku: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-wod/pbos-i-podlaczenia/

Wszelkie informacje na temat warunków przyłącza można uzyskać w Biurze Jednostki Realizującej Projekt znajdującym się w Barlinku na ul. Strzeleckiej 24, pod nr te.: 95-746-15-23, wysyłając  maila na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.