W związku z prowadzonymi  inwestycjami polegającymi na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz ogłoszeniu w czerwcu br. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nowego programu polegającego na wsparciu budowy podłączeń  budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego, Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „PŁONIA”  Spółka z ograniczona odpowiedzialnością  w Barlinku zwraca się  do Państwa oferując pomoc finansową  w wykonaniu przyłączenia.

Wsparciem finansowym może być objęte zagospodarowanie ścieków bytowo-gospodarczych powstających w gospodarstwach domowych (w tym również zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe) oraz w obiektach użyteczności publicznej. Pod uwagę będą brane nieruchomości zabudowane i budynki przeznaczone na cele mieszkalne, socjalno-bytowe.

Przez podłączenie, zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW należy rozumieć  przyłącze kanalizacyjne w rozumieniu Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późń. zm.).  wraz z niezbędnymi elementami umożliwiającymi fizyczne połączenie instalacji wewnętrznej w budynku z siecią kanalizacyjną.

Przedsięwzięcie będzie finansowane w następujący sposób:

a)      45 % kosztów kwalifikowanych netto zostanie sfinansowane z dotacji pozyskanej na ten cel z NFOŚiGW,

b)      pozostałe 55 % kosztów kwalifikowanych zostanie sfinansowane ze środków przekazanych przez Właściciela nieruchomości na wyodrębniony rachunek wskazany przez Spółkę .

Aby Spółka mogła aplikować o dofinansowanie podłączeń, musi zostać spełniony warunek wymagany przez NFOŚiGW który określa, by wniosek o dofinansowanie obejmował minimum 50 sztuk podłączeń. PWK „PŁONIA” Sp. z o.o.  złoży więc wniosek jeśli zostanie spełniony warunek minimalnej ilości podłączeń, czyli zgłoszenia min. 50 nieruchomości.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.
Po zgłoszeniu do PWK „PŁONIA” Sp. z o.o. minimum 50 sztuk podłączeń, podpisane zostaną umowy cywilno-prawne z zainteresowanymi mieszkańcami, stanowiące podstawę do wystąpienia o dofinansowanie przedsięwzięcia z NFOŚiGW.

Realizacja przedsięwzięcia jest planowana w latach 2013-2014 i jest uzależniona od uzyskania dofinansowania z NFOŚiGW.

Zainteresowanych przedsięwzięciem zapraszamy do siedziby naszej firmy, która mieści się w Biurze Jednostki Realizującej Projekt w Barlinku na ul. Strzeleckiej 24 w celu wypełnienia formularzy zgłoszeniowych.

Nabór zgłoszeń odbywa się w terminie od 03 września br. do 31 grudnia 2014 r.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z regulaminem udziału w przedsięwzięciu, umową i załącznikami.