30 grudnia 2011 roku w Warszawie została podpisana umowa dwustronna pomiędzy: Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Przedsiębiorstwem Wodociągowo – Kanalizacyjnym "PŁONIA" Sp. z o.o. o dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego na uzupełnienie wkładu własnego realizowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

 Maksymalna łączna kwota dopłat NFOŚiGW do oprocentowania kredytu udzielonego przez PKO BP S. A. (Bank wybrany w ramach przetargu nieograniczonego w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych) w wysokości 17.000.000,00 zł wyniesie: 3.921.869,03 zł.